ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2008-05-20

                                                                                                                                       Νο 10-08

 

Δελτίο Τύπου

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 :  Σκυρόδεμα – Μέρος 1:

«Σκυρόδεμα – Προδιαγραφή, παραγωγή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση»,

 σε Δημόσια Κρίση

 

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση το παρακάτω Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου:

 

ΣΕΠ - Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1: «Σκυρόδεμα – Μέρος 1:  Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση”, στο οποίο κατέληξε η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ 20/ΟΕ1.

 

Αυτό το σχέδιο προτύπου του Ελληνικού Προσαρτήματος συμπληρώνει τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 με τις εθνικές παραμέτρους της Ελλάδας.

 

Το προσάρτημα αυτό τελικά θα πάρει τη μορφή αναφορών - προσθηκών στο υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 206-1, το οποίο σήμερα έχει εκδοθεί στην Αγγλική, Γερμανική και Γαλλική  γλώσσα.

 

Η Ομάδα ΕΛΟΤ-ΤΕ20/ΟΕ1 επεξεργάζεται την μετάφραση του ΕΝ 206-1 στην ελληνική και μετά και την έγκριση του εθνικού προσαρτήματος θα εκδώσει σε ενιαίο κείμενο στην ελληνική γλώσσα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο και το Εθνικό Προσάρτημα για την διευκόλυνση του αναγνώστη.

 

Ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ. για το παραπάνω Εθνικό Προσάρτημα, στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας  

Γ. Βουζαλή  τηλ. 210-2120115) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση  gnb@elot.gr το αργότερο μέχρι  την 

 

18η Ιουλίου 2008.

 

Κατεβάστε το Σχέδιο του Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1   από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο σχολιασμού του  Ελληνικού Προσαρτήματος στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1   από εδώ