ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-02-16                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.10-06

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΟΤ: Υπεύθυνος Φορέας για την επαλήθευση

 Εκθέσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

 

 

Ο ΕΛΟΤ ολοκλήρωσε τη διαδικασία διαπίστευσής του από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ως Φορέας Επαλήθευσης των Εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο ΕΛΟΤ, ως διαπιστευμένος φορέας, μπορεί πλέον να υπογράφει συμβάσεις με επιχειρήσεις για την ανάληψη του έργου της επαλήθευσης των Εκθέσεων που οφείλουν να συντάσσουν οι επιχειρήσεις αναφορικά με τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου.

Ο ΕΛΟΤ με την πολυετή εμπειρία του ως Φορέας Πιστοποίησης, το κύρος που του  προσδίδει η διαπίστευσή του και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας το οποίο εξασφάλισε μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης των επιθεωρητών του, διασφαλίζει κατά τον καλύτερο τρόπο τη διαδικασία της επαλήθευσης των Εκθέσεων για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, παρέχοντας στις επιχειρήσεις ένα σημαντικό περιβαλλοντικό «εχέγγυο» με το οποίο αποδεικνύεται αξιόπιστα η συμμόρφωσή τους προς την Κοινοτική Νομοθεσία, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην προσπάθεια της χώρας μας για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών της υποχρεώσεων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί μείζονα κοινωνική απαίτηση.