ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

Δελτίο Τύπου

                                                                                                                                            Νο:09-09

                                                                                                                                    Ημερομηνία: 15/ 04 /2009

 

 

Δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1435

«Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους»

 

 

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση το παρακάτω Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου:

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1435

«Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους»

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχόλια και τροποποιητικές προτάσεις στη ηλ. διεύθυνση: gnb@elot.gr και στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313, 11145 Αθήνα, στα τηλεομοιότυπα (fax): 210/2283135 και 210/2120131 και στα τηλέφωνα:  210 2120115, 108, 113 και 125,

 

το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 18η Μαΐου 2009.

 

Για τη διευκόλυνση της δημόσιας κρίσης, επισυνάπτεται σχετικό έντυπο υποβολής σχολίων.

Κατεβάστε το Σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1435 από εδώ.

 

Το παρόν συντάχθηκε από την Ειδική Ομάδα Έργου 8 «Αξιολόγηση διαφημιστικών υπηρεσιών» και εγκρίθηκε από την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 97 «Υπηρεσίες επικοινωνίας» ως σχέδιο ελληνικού προτύπου για Δημόσια κρίση.

Η ανάπτυξη του παρόντος προτύπου προέκυψε από την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και όρων ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών υπηρεσιών, σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, από τις αναθέτουσες Αρχές, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η έκδοση του παρόντος προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, το παρόν πρότυπο περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των «επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας», οι οποίες στο παρόν πρότυπο αναφέρονται επίσης ως «εταιρία επικοινωνίας» ή «πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας» ή απλώς «πάροχος» ή «εταιρία».

Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους.

Το παρόν πρότυπο εκδόθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης ελληνικών προτύπων και προδιαγραφών για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και κατ’ εφαρμογή του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου 2008) και συγκεκριμένα του Άρθρου 12, εδάφιο 3.

Στον Ν. 3688/2008 προβλέπεται ότι οι ανάδοχοι διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προτύπου που καταρτίζει ο ΕΛΟΤ για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και να διαθέτουν σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης.