ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

                                                                                                                2009-04-06                                                                                                                                   

                                                                                                               Νο. 08 – 09

 

 

Περίληψη  Προκήρυξης Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την:

 

« ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

1.       Αναθέτουσα αρχή:

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Α.Ε.

Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45

Απόφ. Δ.Σ. 67-08/2008-12-04

2.       Είδος σύμβασης:

               α) Υπηρεσίες Φύλαξης

β) Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση:

               Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός.

               γ) Προϋπολογισμός των υπηρεσιών φύλαξης συνολικά για τρία (τρία) έτη:

               Ογδόντα ένα χιλιάδες Ευρώ (81.000 € ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

3.       Τόπος παροχής υπηρεσιών:

Κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ Α.Ε.

Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45

4.       Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης  :

       Τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης

5.       Παραλαβή  εγγράφων  του διαγωνισμού:

α) ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45, Οικονομική Διεύθυνση-Τμήμα Προμηθειών, Κα Ανταράκη Γ., Τηλέφωνο: 210 2120312, Fax: 210 2120325, E-mail : gpa@elot.gr μέχρι 30/04/2009 και ώρα 15.00 μ.μ.

β) Τιμή τεύχους διακήρυξης: 28,15 € πλέον ΦΠΑ 4.5%  1,27 €  σύνολο 29,42 €

6.       Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας   υποβολής και έναρξη αποσφράγισης  των προσφορών:

α) 11/05/2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 11:00 π.μ.

β)Διεύθυνση στην οποία μπορούν να αποσταλούν οι προσφορές

ΕΛΟΤ  Α.Ε., Αχαρνών 313-Κ. Πατήσια ΤΚ 111 45, 5ος  όροφος, Πρωτόκολλο.

γ)γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές :

Η ελληνική γλώσσα

δ) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση

Επιτρέπεται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

7.       Απαιτούμενες εγγυήσεις

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους    5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

8.       Τρόπος χρηματοδότησης και πληρωμών

Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης  χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΕΛΟΤ Α.Ε.

        9.    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

                                                α). Όλα τα φυσικά & νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

                                                β). Συνεταιρισμοί.

                γ). Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

10.    Ισχύς των προσφορών

Τουλάχιστον  για τρεις (3) μήνες από την ημέρα διενέργειας  του διαγωνισμού.

11.    Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν  εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της διακήρυξης το αργότερο μέχρι (10) δέκα ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία  υποβολής των  προσφορών, από την Οικονομική  και  Εμπορική Δ/νση του ΕΛΟΤ, κα Γ. Ανταράκη (Αχαρνών 313, 3ος όροφος,  τηλ. 210-2120312, fax 210-2120325 και e-mail gpa@elot.gr ).

 

Όλες οι  διευκρινίσεις θα απαντηθούν εγγράφως, με παράλληλη κοινοποίηση της σχετικής διευκρινιστικής ερώτησης σε όλους τους παραλαμβάνοντες την προκήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

 

 

                                           

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ Α.Ε.

 

 

 

Γαλανός Ευθύμιος, PhD