ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

                                                                                                                2009-03-31                                                                                                                                   

                                                                                                               Νο. 07– 09

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

για Ειδικούς Επιστήμονες και Τεχνικούς Επεξεργασίας Κειμένων

οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην

Ειδική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ 9) «Πρότυπα ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»:

Ημερομηνία δημοσιοποίησης :  2009-03-31          

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2009-04-09                 ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 2009-05-04 και ώρα 11:00

1. Γενικές πληροφορίες

Ο ΕΛΟΤ, ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης, έχει αναλάβει την έκδοση των Προτύπων των Ευρωκωδίκων και των Εθνικών Προσαρτημάτων τους.

 

2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση

Η πρόσκληση αυτή αποτελεί μέρος του έργου 99755 του ΕΛΟΤ στο Γ΄ ΚΠΣ «Τυποποίηση – Συμμετοχή στις Διαδικασίες Εκπόνησης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και Τυποποιητικών κειμένων που σχετίζονται με Κρίσιμα ή Δυναμικά Προϊόντα της Ελληνικής Οικονομίας – Φάση Β΄» και γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα Δ΄ του Κανονισμού Σύστασης και Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης και απευθύνεται σε Ειδικούς Επιστήμονες και Τεχνικούς Επεξεργασίας Κειμένων στα εκάστοτε θέματα τυποποίησης. Στόχος του είναι η έκδοση των Ελληνικών Προτύπων των Ευρωκωδίκων και των Εθνικών Προσαρτημάτων τους, τα οποία υπάγονται στον Τομέα Τυποποίησης Τ10. Κατασκευές.

 

Οι Ειδικοί Επιστήμονες και οι Τεχνικοί Επεξεργασίας Κειμένων που θα επιλεγούν θα συγκροτήσουν την Ειδική Ομάδα Έργου 9 «ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» με αντικείμενο την έκδοση των Προτύπων των Ευρωκωδίκων καθώς και την έκδοση των Προτύπων των Εθνικών Προσαρτημάτων αυτών. Ειδικότερα, το ως άνω αντικείμενο και εν γένει το έργο της ΕΟΕ 9, περιλαμβάνει:

 

1.          κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη μεταφορά των Ευρωκωδίκων στην ελληνική Τυποποίηση, όπως τον επανέλεγχο των μεταφρασμένων κειμένων των Ευρωκωδίκων που παραδόθηκαν από την Επιτροπή «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» του ΥΠΕΧΩΔΕ, τον καθορισμό κοινής ορολογίας, την εκδοτική επιμέλεια και τη μορφοποίηση των κειμένων σύμφωνα με τον μορφότυπο του ΕΛΟΤ

2.      την έκδοση των Προτύπων των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων   σύμφωνα με τον «Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών» και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC250 για την σύνταξη και το περιεχόμενο των Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων και την ενσωμάτωση τους στα αντίστοιχα πρότυπα των Ευρωκωδίκων ώστε να αποτελέσουν ενοποιημένες εκδόσεις

3.          την συλλογή και αξιοποίηση της Τεχνικής Ορολογίας που θα προκύψει  από την επεξεργασία των μεταφρασμένων κειμένων των Ευρωκωδίκων και τη διερεύνηση δημιουργίας σχετικού τυποποιητικού κειμένου

4.          κάθε απαραίτητη ενέργεια για την κοινοποίηση των ανωτέρω εκδόσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) 

5.      την εκπόνηση σχεδίου μεθοδολογίας ενημέρωσης των χρηστών για  τα θέματα των Ευρωκωδίκων (πχ. παρουσίαση Ευρωκωδίκων στην ιστοσελίδα ΕΛΟΤ, ενημέρωση χρηστών και κειμένων με τις μελλοντικές τροποποιήσεις των προτύπων κλπ)

 

Το σύνολο του έργου απαριθμεί σε:

·        10 κύρια ευρωπαϊκά πρότυπα που συμπεριλαμβάνουν όλους τους τρόπους δόμησης (από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιία, γεωτεχνικά έργα και αλουμίνιο), τα οποία με τη  σειρά τους υποδιαιρούνται σε

·        58 μέρη ανάλυσης της συμπεριφοράς των δομημάτων (κτιρίων, γεφυρών, δεξαμενών, φραγμάτων, πύργων, αγωγών, καπνοδόχων),  στο σεισμό ή / και στην πυρκαγιά.

·        Ισάριθμα πρότυπα Εθνικών Προσαρτημάτων

και ανέρχεται σε σύνολο περίπου 5000 σελίδων πρωτότυπου κειμένου.

 

 Η Ειδική Ομάδα Έργου θα αποτελείται αφενός από Τεχνικούς Επεξεργασίας Κειμένων, ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ενδιαφερομένων, τέσσερεις Ειδικούς Επιστήμονες και ένα Συντονιστή. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει κατά την κρίση του τον αριθμό των μελών της ΕΟΕ. Τα μέλη της  ΕΟΕ δύνανται να εργάζονται και στις εγκαταστάσεις του  ΕΛΟΤ κατά τις εργάσιμες ώρες του ΕΛΟΤ και να συνεργάζονται με το προσωπικό του και ιδιαίτερα το προσωπικό της Διεύθυνσης Τυποποίησης, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του ΕΛΟΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, χωρίς να υπόκεινται σε κανένα περιορισμό ή υποχρέωση τήρησης ωραρίου εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου περιορισμού ή καθήκοντος που αναφέρεται στο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό του ΕΛΟΤ.  Σημαντικό μέρος των εργασιών καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ των Ειδικών Επιστημόνων, των Τεχνικών Επεξεργασίας Κειμένων  και ΕΛΟΤ θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με κάθε μέλος της ΕΟΕ 9, που θα επιλεγεί.

 

3. Παραδοτέα, έλεγχος και έγκριση αυτών

Παραδοτέα (σύμφωνα με τις παρ. 2.1 έως 2.5) :

 

1.      Σχέδια προτύπων Ευρωκωδίκων και προτύπων Εθνικών Προσαρτημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

2.      Εγκεκριμένη ορολογία Ευρωκωδίκων, και δημιουργία της αντίστοιχης βάσης ορολογίας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και κατηγοριοποιήσεις ανά όρο για τη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του υλικού αυτού τυποποιητικά .

3.      Έκθεση αναφοράς πεπραγμένων και εργασιών και τεκμηριωτικό υλικό για κάθε τελικά παραδοτέο πρότυπο.

4.      Προτάσεις για αναγκαίες συμπληρωματικές ενέργειες πληροφόρησης και διαρκούς ενημέρωσης των χρηστών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να παραδίδονται σε μορφή ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μέσω διαδεδομένων εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και κυρίως συμβατή με τις διαθέσιμες εφαρμογές στον ΕΛΟΤ (πχ TRADOS).

 

Η έγκριση των παραδοτέων θα γίνει από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, και θα διενεργείται σταδιακά κατά την πρόοδο του έργου. Τα Ελληνικά Πρότυπα των Ευρωκωδίκων θα λάβουν την θετική εισήγηση της ΕΛΟΤ ΤΕ  67 «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ».

4. Διαδικασία επιλογής

1. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ www.elot.gr/announcement.htm και συγκεκριμένα μέχρι την 2009-04-09.

 

2. Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής, εντός 5 εργασίμων ημερών περίπου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

5. Διάρκεια έργου

Το έργο της ΕΟΕ 9 και κάθε μέλους της θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 15/06/2009. Θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων Ειδικών Επιστημόνων – Τεχνικών Επεξεργασίας Κειμένων όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

 

6. Αμοιβή μελών ΕΟΕ 9

 Η αμοιβή για κάθε Τεχνικό Επεξεργασίας Κειμένων καθορίζεται ανάλογα με το τυποποιητικό έργο που θα αναλάβει προς υλοποίηση, όπως αναλύεται στη συνέχεια:

για την ανάλυση, την επιμελημένη επεξεργασία και τη μορφοποίηση των κειμένων και τη συλλογή της ορολογίας, σε 15 ευρώ ανά σελίδα (αγγλικού κειμένου)

Τα παραδοτέα θα αξιολογούνται από τους Ειδικούς Επιστήμονες και θα αφαιρείται το ποσό των 2 ευρώ ανά σελίδα κειμένου που θα επιστρέφεται για διόρθωση.

 

Η αμοιβή των Εδικών Επιστημόνων καθορίζεται σε 4.500 € και για το Συντονιστή σε 5.000 €.  Στα ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους Τεχνικούς Επεξεργασίας Κειμένων

7.1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι  με 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας ή Τ.Ε.Ι και μεταπτυχιακός τίτλος στο αντικείμενο του, επιθυμητό.

7.2 Άριστη γνώση της Αγγλικής. Προαιρετικά, επιθυμητή η καλή γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής.

7.3 Τα μέλη  θα πρέπει να διαθέτουν εκπαίδευση, και εμπειρία σε εκπόνηση μεταφράσεων νομικών, τεχνικών και τυποποιητικών κειμένων με χρήση των εργαλείων TRADOS. Η κατοχή προγραμμάτων και αδειών TRADOS είναι επιθυμητή.

7.4 Προηγούμενη συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, επιθυμητή.

 Η εμπειρία αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από προηγούμενες εργασίες ή έργα ανά τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τον ΕΛΟΤ (Απρίλιο – Ιούνιο 09).

8. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους Ειδικούς Επιστήμονες και τον Συντονιστή

8.1 Πτυχίο Α.Ε.Ι.  Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Μεταπτυχιακοί τίτλοι και Ακαδημαϊκή εμπειρία στο αντικείμενο και στις εξειδικεύσεις του έργου θα ληφθούν υπόψη.

8.2 Άριστη γνώση της Αγγλικής. Προαιρετικά, επιθυμητή η καλή γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής.

 

Η εμπειρία αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από προηγούμενες εργασίες ή έργα ανά τομέα. Η επιλογή των Ειδικών Επιστημόνων θα γίνει και με κριτήριο την πληρότητα της ΕΟΕ σε τεχνογνωσία σε θέματα δομικού σχεδιασμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τον ΕΛΟΤ (Απρίλιο – Ιούνιο 09).

9. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

·        Αίτηση συμμετοχής στην ΕΟΕ 9

·        Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

·        Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος

·        Υπεύθυνη δήλωση χρονικής διαθεσιμότητας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις

                     ανωτέρω ενότητες 7-8).  

 

Η αίτηση υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κ. Νικ. Γιαβρή τηλ. 210-2120116) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση nig@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  Δευτέρα, 04/05/2009 και ώρα 11:00. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος κατά την κρίση του.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

 

Ευθύμιος Γαλανός, PhD