ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

Δελτίο Τύπου

                                                                          

                                                                                                                                  Νο: 07- 08

  2008-04-14

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ : ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την ομόφωνη έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΛΟΤ του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου: ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα - Απαιτήσεις» για την υποβολή του  σε Ανοικτή Δημόσια Κρίση από 14 Απριλίου έως και  21 Μαΐου 2008.

 

Στην επιτροπή επεξεργασίας που συγκρότησε ο ΕΛΟΤ και ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο Ελληνικού Προτύπου συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ), του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, της ΕΝΑΕ, της ΚΕΔΚΕ και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Στην Ανοικτή Δημόσια Κρίση καλούνται να συμμετάσχουν:

 

ü      οι φορείς που υλοποιούν έργα του κοινοτικού πλαισίου στήριξης ή επιθυμούν να το πράξουν για έργα ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013

ü      οι Διαχειριστικές Αρχές, οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές ή Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης

ü      τα Υπουργεία, οι Οργανισμοί Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ü      οι Ενώσεις  Δημόσιων Οργανισμών και Αναπτυξιακών Εταιρειών

ü      τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα

ü      οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων και οι οργανισμοί πιστοποίησης

ü      οι επαγγελματικές και κοινωνικές οργανώσεις/ΜΚΟ και

ü      το ευρύ κοινό

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σχόλια και τροποποιητικές προτάσεις στη ηλ. διεύθυνση: gnb@elot.gr και στην ταχ. διεύθυνση: ΕΛΟΤ Α.Ε., Αχαρνών 313, 11145 Αθήνα, στα τηλεομοιότυπα (fax): 210/2283135 και 210/2120131 και στα τηλέφωνα:  210 2120115, 108, 113 και 125.

 

Το σχέδιο που υποβάλλεται στην κρίση των ενδιαφερομένων εκπονήθηκε από ειδική επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκρότησε ο ΕΛΟΤ και δόθηκε  ως προσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή του ΕΛΟΤ για επεξεργασία και τροποποιήσεις, τον Φεβρουάριο 2008.

 

Η επιτροπή επεξεργάστηκε και ενσωμάτωσε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που δόθηκαν από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Διαχειριστικές Αρχές και τα μέλη της Επιτροπής και παρέδωσε το σχέδιο ΕΛΟΤ 1429 για την υποβολή του σε  Δημόσια Κρίση την Παρασκευή 11 Απριλίου.

 

 

Το πρότυπο 1429 εντάσσεται στη σειρά προτύπων του ΕΛΟΤ για τη Δημόσια Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση και αφορά την επάρκεια και τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των οργανισμών να υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα.

 

Οι οργανισμοί που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση με στόχο να υλοποιήσουν έργα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, από  την 1η Ιανουαρίου 2009 θα υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του προτύπου από τους φορείς που υλοποιούν: α) δημόσια τεχνικά έργα, β) δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις με τη βοήθεια αναδόχου και γ) με ίδια μέσα, ο ΕΛΟΤ αναπτύσσει σχετικούς οδηγούς εφαρμογής που ολοκληρώνονται τον Μάιο του 2008.

 

Η ανάπτυξη της σειράς προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική επάρκεια των οργανισμών προέκυψε από την ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του ελέγχου των δράσεων και των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων και των κοινοτικών προγραμμάτων. Με την εφαρμογή και τον έλεγχο  πρότυπου συστήματος διαχειριστικής επάρκειας από τους οργανισμούς επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων και η κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων των έργων συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών  ταυτόχρονα με την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων δημόσιων πόρων και μέσων.

 

 

Κατεβάστε το σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο αξιολόγησης του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο σχολιασμού του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 από εδώ.