ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

                                                                                                                2009-03-06                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο. 05 – 09

 

 

 Ενημέρωση για τη νέα έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

 

Από τις 2008-12-19, ισχύει η νέα έκδοση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008,  η οποία αντικατέστησε την έκδοση του 2000.

Η νέα έκδοση του Προτύπου δεν περιλαμβάνει καινούργιες απαιτήσεις.

Η νέα έκδοση δεν περιλαμβάνει καινούργιες απαιτήσεις. Στοχεύει κυρίως στη μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία στη χρήση, ενσωματώνοντας βελτιώσεις και διευκρινίσεις που προέκυψαν από την οκταετή εμπειρία εφαρμογής της έκδοσης του 2000 σε 170 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος επίσης της νέας έκδοσης αποτελεί και η ανάγκη βελτίωσης της συμβατότητας του συγκεκριμένου Προτύπου με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

Η ελληνική έκδοση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

Το ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, διατίθεται ήδη από τον ΕΛΟΤ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Διαδικασίες πιστοποίησης

Για να προχωρήσετε σε πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και προκειμένου να επωφεληθείτε από τις αλλαγές/διευκρινίσεις που εισάγονται με την νέα έκδοση του Προτύπου, είναι αναγκαίο να εξοικειωθείτε με την έκδοση αυτή και τις διευκρινίσεις που περιέχει και οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β του προτύπου. Δεδομένου ότι η έκδοση του 2008 δεν περιέχει καινούργιες απαιτήσεις, οι ήδη πιστοποιημένες εταιρίες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000, μπορούν, να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την νέα έκδοση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008  κατά την επιθεώρηση επιτήρησης.

Ισχύς των πιστοποιητικών

Σε κάθε περίπτωση:

·         μετά τις 2009-11-15 κάθε αρχική αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση θα γίνεται με την νέα έκδοση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

·         μετά την 2010-11-15 όλα τα πιστοποιητικά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 δεν θα ισχύουν.