ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

Δελτίο Τύπου

                                                                          

                                                                                                                                  Νο: 05- 08

  2008-03-13

 

 

 

                                 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

Ο ΕΛΟΤ, σύμφωνα με τον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και προδιαγραφών, επιθυμεί να συγκεντρώσει σχόλια ενδιαφερομένων  μέχρι τις 17 Μαρτίου 2008, για  τα Πρότυπα :

 ISO 1141: 2004 FIBRE ROPES-POLYESTER 3, 4 and 8 STRAND ROPES και

ISO 1140: 2004 FIBRE ROPES-POLYAMID 3, 4 and STRAND ROPES,

τα οποία  αναθεωρούνται. Τα παραπάνω Πρότυπα είναι προς διάθεση στη βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ τηλ. 210 2120210, 210 2120 207.

 

Ο ΕΛΟΤ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εγγράφως τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και/ή τις διορθώσεις του επί των Προτύπων  αυτών ή να συμμετάσχει στην συγκεκριμένη συνεδρίαση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής (ΤΕ 23) που θα πραγματοποιηθεί στις 17/03/2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 πμ.

 

Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση gnb@elot.gr ή με fax στο 210-2120432, υπόψη κας Βουζαλή Γεωργίας, τηλ. Επικοινωνίας 210-2120115, μέχρι τις 2008-03-17