ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                       2006-01-30

                                                                                                                                       Νο 05-06

 

Δελτίο Τύπου

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 71-10

Ασφάλεια παιχνιδιών -Μέρος 10: Οργανικές χημικές ενώσεις -Εξαγωγή και προετοιμασία δείγματος

ΕΛΟΤ EN 71-11

Ασφάλεια παιχνιδιών -Μέρος 11: Οργανικές χημικές ενώσεις -Μέθοδοι ανάλυσης

ΕΛΟΤ EN 480-5

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονια΅άτων και ενε΅άτων -Μέθοδοι δοκι΅ής -Μέρος 5: Προσδιορισ΅ός της τριχοειδούς απορρόφησης

ΕΛΟΤ EN 480-6

Πρόσθετα σκυροδέ΅ατος, κονια΅άτων και ενε΅άτων -Μέθοδοι δοκι΅ής -Μέρος 6: Ανάλυση ΅ε υπέρυθρη ακτινοβολία

ΕΛΟΤ EN 480-11

Πρόσθετα σκυροδέ΅ατος, κονια΅άτων και ενε΅άτων -Μέθοδοι δοκι΅ής -Μέρος 11: Προσδιορισ΅ός των χαρακτηριστικών των κενών αέρος στο σκληρυ΅ένο σκυρόδεμα

 

 

ΕΛΟΤ EN 539-1

Κερα΅ίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών -Προσδιορισ΅ός φυσικών χαρακτηριστικών -Μέρος 1: Δοκιμή στεγανότητας

ΕΛΟΤ CEN/TS 1071-11

Κερα΅ικά προηγ΅ένης τεχνολογίας -Μέθοδοι δοκι΅ής κερα΅ικών επικαλύψεων -Μέρος 11: Προσδιορισ΅ός της εσωτερικής τάσης ΅ε τον τύπο του Stoney

ΕΛΟΤ EN 1545-1

Συστή΅ατα καρτών αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας -Εφαρ΅ογές ΅εταφοράς επιφάνειας -Μέρος 1: Στοιχειώδεις τύποι δεδο΅ένων, γενικοί κατάλογοι κώδικα και γενικά στοιχεία δεδο΅ένων

 

 

ΕΛΟΤ EN 1994-2

 

 

Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασ΅ός σύ΅΅εικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδε΅α -Μέρος 2: Γενικοί κανόνες και κανόνες για γέφυρες

ΕΛΟΤ EN 2243-2

Αεροδιαστη΅ική σειρά -Μη ΅εταλλικά υλικά -Δο΅ικές συγκολλητικές ύλες -Μέθοδος δοκι΅ής -Μέρος 2: ∆οκι΅ή αποφλοίωσης ΅ετάλλου από ΅έταλλο

ΕΛΟΤ EN ISO 6416

Υδρο΅ετρία -Μέτρηση της παροχής ΅ε τη ΅έθοδο υπερήχων (ακουστική)

ΕΛΟΤ EN 12255-16

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων -Μέρος 16: Φυσική (΅ηχανική) διήθηση

ΕΛΟΤ EN 12274-8

Επιφανειακές επεξεργασίες ΅ε ασφαλτικά ψυχρής εφαρ΅ογής -Μέθοδοι δοκι΅ής -Μέρος 8: Μακροσκοπική εκτί΅ηση ελαττω΅άτων

ΕΛΟΤ EN 12323

Τεχνολογίες AIDC -Προδιαγραφές συ΅βολογίας -Κώδικας 16Κ

ΕΛΟΤ EN 12512/A1

Ξύλινες κατασκευές -Μέθοδοι δικι΅ών -Κυκλικές δοκι΅ές συνδέσ΅ων από ΅ηχανικά στερεωτκά

ΕΛΟΤ EN 12697-11

Ασφαλτικά ΅ίγ΅ατα -Μέθοδοι δοκι΅ής θερ΅ού ασφαλτο΅ίγ΅ατος -Μέρος 11: Προσδιορισ΅ός συνάφειας ΅εταξύ αδρανών και ασφάλτου

ΕΛΟΤ EN 12101-10

Συστή΅ατα ελέγχου καπνού και θερ΅ότητας -Μέρος 10: Παροχές ενέργειας

ΕΛΟΤ EN 13084-7

Ελεύθερα ιστά΅ενες καπνοδόχοι -Μέρος 7: Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους ΅ονού τοιχώ΅ατος από χάλυβα και εσωτερικούς αγωγούς από χάλυβα

ΕΛΟΤ EN 13463-2

Μη ηλεκτρικός εξοπλισ΅ός για δυνητικά εκρήξι΅ες ατ΅όσφαιρες -Μέρος 2: Προστασία για τον περιορισ΅ό ΅έσω περιβλή΅ατος "fr"

ΕΛΟΤ EN 13609-1

Πληροφορική της Υγείας -Μηνύ΅ατα για συντήρηση της υποστήριξης της πληροφορίας στα συστή΅ατα Υγείας -Μέρος 1: Επικαιροποίηση των οχη΅άτων κωδικοποίησης

 

ΕΛΟΤ EN 13845

Ελαστικά καλύ΅΅ατα δαπέδου -Αντιολισθηρά καλύ΅΅ατα δαπέδου από πολυβινυλοχλωρίδιο -Προδιαγραφή

ΕΛΟΤ EN 13950

Σύνθετα θερ΅ο/ηχο΅ονωτικά πετάσ΅ατα γυψοσανίδων -Ορισ΅οί, απαιτήσεις και ΅έθοδοι δοκι΅ής

ΕΛΟΤ EN 13956

Εύκα΅πτα φύλλα στεγάνωσης -Πλαστικά και ελαστο΅ερή φύλλα στεγάνωσης δω΅άτων -Ορισ΅οί και χαρακτηριστικά

ΕΛΟΤ EN 14043

Κλι΅ακοφόρα και βραχιονοφόρα οχή΅ατα για χρήση από την πυροσβεστική υπηρεσία -Περιστρεφό΅ενες κλί΅ακες ΅ε συνδυασ΅ένες κινήσεις -Απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης και ΅έθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14044

Κλι΅ακοφόρα και βραχιονοφόρα οχή΅ατα για χρήση από την πυροσβεστική υπηρεσία -Περιστρεφό΅ενες κλί΅ακες ΅ε διαδοχικές κινήσεις -Απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης και ΅έθοδοι δοκι΅ής

ΕΛΟΤ EN 14081-2

Ξύλινες κατασκευές -∆ο΅ική ξυλεία ορθογωνικής διατο΅ής ταξινο΅η΅ένη σύ΅φωνα ΅ε την αντοχή της -Μέρος 2: Μηχανική ταξινό΅ηση πρόσθετες απαιτήσεις για τις αρχικές δοκι΅ές τύπου

 

ΕΛΟΤ EN 14241-1

 

Καπνοδόχοι -Ελαστο΅ερή στεγανωτικά και ελαστο΅ερή σφραγιστικά -Απαιτήσεις υλικών και ΅έθοδοι δοκι΅ής -Μέρος 1: Στεγανωτικά εσωτερικών αγωγών

ΕΛΟΤ EN 14321-2

Υαλος για δο΅ική χρήση -Θερ΅ικά σκληρυ΅ένη ύαλος ασφαλείας ΅ε βάση πυριτικές αλκαλικές γαίες -Μέρος 2: Αξιολόγηση συ΅΅όρφωσης/Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 14347

Χη΅ικά απολυ΅αντικά και αντισηπτικά -Βασική σποροκτόνος δράση -Μέθοδος δοκι΅ής και απαιτήσεις (φάση 1, βή΅α 1)

ΕΛΟΤ EN 14471

Καπνοδόχοι -Συστή΅ατα καπνοδόχων ΅ε πλαστικούς εσωτερικούς αγωγούς -Απαιτήσεις και ΅έθοδοι δοκι΅ής

ΕΛΟΤ EN 14488-1

∆οκι΅ές εκτοξευό΅ενου σκυροδέ΅ατος -∆ειγ΅ατοληψία νωπού και σκληρυ΅ένου σκυροδέ΅ατος

ΕΛΟΤ EN 14488-4

∆οκι΅ές εκτοξευό΅ενου σκυροδέ΅ατος -Αντοχή πρόσφυσης ΅ε ά΅εσο εφελκυσ΅ό πυρήνων

ΕΛΟΤ EN 14496

Συγκολλητικά ΅ε βάση το γυψό για σύνθετα θερ΅ο/ηχο΅ονωτικά πετάσ΅ατα και γυψοσανίδες -Ορισ΅οί, απαιτήσεις και ΅έθοδοι δοκι΅ής

ΕΛΟΤ EN 14651

Μέθοδος δοκι΅ής σκυροδέ΅ατος ΅ε ΅εταλλικές ίνες -Μέτρηση της αντοχής εφελκυσ΅ού από κά΅ψη (Οριο αναλογικότητας (ΟΑ), απο΅ένουσα αντοχή)

ΕΛΟΤ EN 14721

Μέθοδος δοκι΅ής σκυροδέ΅ατος ΅ε ΅εταλλικές ίνες -Μέτρηση της περιεκτικότητας του νωπού και σκληρυ΅ένου σκυροδέ΅ατος σε ΅εταλλικές ίνες

ΕΛΟΤ CEN/TS 15082

Συντηρητικά ξύλου -Προσδιορισ΅ός της προληπτικής αποτελεσ΅ατικότητας έναντι κυάνωσης και ΅ούχλας σε νωπή πριστή ξυλεία -∆οκι΅ή πεδίου

ΕΛΟΤ CEN/TS 15224

Υπηρεσίες Υγείας -Συστή΅ατα διαχείρισης της ποιότητας -Οδηγός για τη χρήση του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000

 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 18753

Λεπτά κερα΅ικά (προηγ΅ένα κερα΅ικά,, κερα΅ικά προηγ΅ένης τεχνολογίας) -Προσδιορισ΅ός της απόλυτης πυκνότητας κερα΅ικών κόνεων ΅ε πυκνό΅ετρο

 

 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 18757

Λεπτά κερα΅ικά (προηγ΅ένα κερα΅ικά,, κερα΅ικά προηγ΅ένης τεχνολογίας) -Προσδιορισ΅ός της ειδικής επιφάνειας κερα΅ικών κόνεων ΅ε απορρόφησης αερίου χρησι΅οποιώντας της ΅έθοδο ΒΕΤ