ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                       2006-01-26

                                                                                                                                       Νο 03-06

 

Δελτίο Τύπου

 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ

 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας συνεχάρη το ΔΣ του ΕΛΟΤ για την πρωτοβουλία του να αποφασίσει σε πρόσφατη συνεδρίασή του τη μείωση κατά 5% της τιμής πώλησης των Ελληνικών Προτύπων.

Τα Ελληνικά Πρότυπα, εναρμονίζονται πλήρως με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προκειμένου αφ’ ενός να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπου αυτές υπάρχουν και αφ’ ετέρου να βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η χρήση των Προτύπων από τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζει, την υιοθέτηση κοινά αποδεκτών μεθόδων παραγωγής, την ύπαρξη ενιαίων χαρακτηριστικών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, παρέχοντας τη δυνατότητα πιστοποίησής τους και τη διαφοροποίησή τους από ομοειδείς επιχειρήσεις σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και ποιότητας.

Τα ανωτέρω στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός σημαντικού πλεονεκτήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην ανάδειξη της σημασίας της ανταγωνιστικότητας, το οποίο αποτελεί βασικό στόχο που έχει τεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Με την πρωτοβουλία του αυτή ο ΕΛΟΤ, αφ’ ενός διευκολύνει τη διάδοση των Προτύπων στις επιχειρήσεις, τους φορείς και τους καταναλωτές και αφ’ ετέρου αναμένει την εμπέδωση της χρήσης των πρωτότυπων κειμένων των Προτύπων που αποκλειστικώς διαθέτει και όχι αντιγράφων τους, γεγονός το οποίο συνιστά προσβολή της πνευματικής του ιδιοκτησίας.