ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

                                                                                                                  2009-02-13                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.02 – 09

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ A.E.), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποστήριξης αξιόπιστων δομών ποιότητας σε χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου, συμμετέχει σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά θέματα τυποποίησης, αξιολόγησης της συμμόρφωσης και προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών προς τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσφατα του ζητήθηκε να συμμετέχει σε πρόγραμμα υποστήριξης των δομών ασφάλειας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης  πρόγραμμα

EuropeAid/126644/C/SER/BA

Με τίτλο «Safety Infrastructure, Bosnia and Herzegovina»

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ο ΕΛΟΤ ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με πρόσωπο που

 

1. Να διαθέτει γνώσεις

 

-Μεταφοράς και εφαρμογής Ευρωπαϊκών Οδηγιών Νέας Προσέγγισης 

-Καθιέρωσης ενός Συστήματος Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης και υποστήριξης των σχετιζόμενων οργανισμών

 

2. Να μπορεί να απασχοληθεί  με το έργο, για τουλάχιστον 484 ημέρες κατά τα επόμενα δύο χρόνια, κυρίως στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

 

3. Να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

 

·         Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σε Νομικές  ή σε Εφαρμοσμένες επιστήμες. Θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν εάν κατέχει σχετικό μεταπτυχιακό  τίτλο σπουδών, επιπέδου Master.

·         Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, με ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας

·         Η γνώση της τοπικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

·          Γενική επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 7 ετών, σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του έργου και εμπειρία στη δημιουργία ή/και στη λειτουργία φορέων σχετικών με την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

·         Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία

α. στη μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, Ευρωπαϊκών  Οδηγιών Νέας Προσέγγισης

β. στην παροχή εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε προσωπικό δημοσίων φορέων

γ. ενδεχομένως σε χώρα υπό ένταξη

 δ. σε προγράμματα της ΕΕ για την εναρμόνιση των τεχνικών κανονισμών

 

Η εμπειρία σε θέματα που άπτονται σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών πτυχών και σε θέματα λειτουργίας οργανισμών που ασχολούνται με την καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς στη Βοσνία –Ερζεγοβίνη, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση, αυτοπροσώπως στον ΕΛΟΤ (Αχαρνών 313, 11145, Κ. Πατήσια-Αθήνα) μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2009 ή με συστημένη επιστολή που θα περιέλθει στον ΕΛΟΤ μέχρι την ημερομηνία αυτή, συνοδευόμενη από

 

  1. Δήλωση αποκλειστικότητας (statement of exclusivity), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα των εκπαιδευτικών τους πιστοποιητικών (πτυχία διπλώματα κλπ), με επίσημη μετάφραση στην Αγγλική 
  4. Βεβαιώσεις εργοδοτών ή συστατικές επιστολές από τις οποίες να προκύπτει η προϋπηρεσία και το αντικείμενο απασχόλησης όλων των στοιχείων που παρατίθενται στο Βιογραφικό Σημείωμα, με επίσημη μετάφρασή τους στην Αγγλική.

 

 

Για το Δ.Σ.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΟΤ

 

Ευθύμιος Γαλανός, PhD