ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-01-22                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.01-07

 

 

 «Απόσυρση προτύπων ΕΛΟΤ για πλαστικούς σωλήνες

υπέρ Ευρωπαϊκών προτύπων »

 

Ο ΕΛΟΤ ενημερώνει τους ενδιαφερομένους σχετικά με τα ισχύοντα πρότυπα για τους πλαστικούς σωλήνες :

Για τους σωλήνες κτηριακής αποχέτευσης  δεν ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 686: «Σωλήνες και εξαρτήματα από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) για συστήματα αποχέτευσης μέσα σε κτίρια (για χαμηλή και υψηλή θερμοκρασία) – Προδιαγραφές»

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 686 έχει αποσυρθεί υπέρ του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1329-1: «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για αποχέτευση υγρών αποβλήτων (χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας) εντός κτιριακών εγκαταστάσεων – Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές σωλήνων, εξαρτημάτων και σωληνώσεων».

 

Για τους σωλήνες για υπονόμους δεν ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 476 «Σωλήνες και εξαρτήματα από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) για αγωγούς υπογείων αποχετεύσεων – Προδιαγραφές»

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 476 έχει αποσυρθεί υπέρ του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήματα και το σύστημα»

 

Για τους σωλήνες για μεταφορά ρευστών υπό πίεση δεν ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 474 «Πλαστικοί σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) για τη μεταφορά ρευστών υπό πίεση». 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 474 έχει αποσυρθεί υπέρ του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2 «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U) - Μέρος 2: Σωλήνες» 

 

 

Για τα δίκτυα νερού με σωλήνες πολυαιθυλενίου ισχύει το πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 «Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: Σωλήνες»

 

Σημειώνουμε ότι οι απαιτήσεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών προτύπων καλύπτουν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων ΕΛΟΤ όπως και τις απαιτήσεις αντίστοιχων άλλων εθνικών προτύπων π.χ. DIN.

Μετά την ενημέρωση των υπηρεσιών και των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και εργαστηρίων ο ΕΛΟΤ ευελπιστεί στην άμεση προσαρμογή και τον εξορθολογισμό της αγοράς με αναφορά στις ενιαίες και κοινώς αποδεκτές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος με τα ισχύοντα πρότυπα πλαστικών σωλήνων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο εργαστήριο πολυμερών και ελαστικών ΕΛΟΤ, κυρία Λ. Αναστασίου, lia@elot.gr και 2310 798845. Tα πρότυπα που αναφέρονται είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων, υπεύθυνη κα. Ρ.Θεοφίλου, τηλ. 2102120317, 319 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛOT www.elοt.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά του με ηλεκτρονικά μέσα, υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302.

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα και τις ανάγκες του κλάδου, ο ΕΛΟΤ προγραμματίζει δύο εκδηλώσεις ενημέρωσης, στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα για τον Φεβρουάριο του 2007.