ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                       2006-01-12

                                                                                                                                       Νο 01-06

 

Δελτίο Τύπου

 

Σχέδιο Ελληνικoύ Προτύπου  “Απαιτήσεις για επιγραφές ”

σε Δημόσια Κρίση

 

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε  Δημόσια Κρίση το παρακάτω Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου:

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1423:«Απαιτήσεις για επιγραφές »

και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κ. Δ.Ιατρού τηλ. 210-2120411) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση dki@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  10η Φεβρουαρίου 2006.